پذیرش دانشجویان غیرایرانی


 

بررسی درخواست پذیرش اتباع غیرایرانی از طریق معرفینامه وزارتین علوم و بهداشت، به صورت بورسیه یا هزینه شخصی یا با تسلیم درخواست مستقیم داوطلب به دانشگاهها با پرداخت شخصی شهریه تحصیلی انجام می شود. اطلاعیه پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی وفق ضوابط و مقررات ابلاغی وزارتین علوم و بهداشت و شیوه‌نامه مصوب شورای دانشگاه معمولا از نیمه دوم اردیبهشت ماه به بعد از طریق بخش آموزش وبگاه دانشگاه منتشر می‌شود.

bullet آئین نامه ها

bullet اخبار و اطلاعیه ها