آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
پژوهش هنر رضا افهمي پژوهش هنر دانشيار مشاهده مشاهده
پژوهش هنر حسن علي پورمند پژوهش هنر دانشيار مشاهده مشاهده
پژوهش هنر اصغر فهيمي فر پژوهش هنر دانشيار مشاهده مشاهده
پژوهش هنر مهدي كشاورز افشار پژوهش هنر استاديار مشاهده مشاهده
شهرسازي محمدرضا پورجعفر معماری – طراحی شهری استاد مشاهده مشاهده
شهرسازي سيدمهدي خاتمي معماری – طراحی شهری استاديار مشاهده مشاهده
شهرسازي هاشم داداش پور برنامه ریزی شهری و منطقه ای- گرایش برنامه ریزی منطقه ای دانشيار مشاهده مشاهده
شهرسازي مجتبي رفيعيان برنامه ریزی شهری- سیستم های شهری دانشيار مشاهده مشاهده
شهرسازي احسان رنجبر معماری – طراحی شهری استاديار مشاهده مشاهده
شهرسازي حميد رضا صارمي برنامه ریزی شهری و منطقه ای استاديار مشاهده مشاهده
شهرسازي سيدعلي صفوي معماری – طراحی شهری استاديار مشاهده مشاهده
مديريت پروژه و ساخت هاني اربابي مدیریت پروژه و ساخت استاديار مشاهده مشاهده
مديريت پروژه و ساخت احسان اله اشتهارديان مدیریت پروژه و ساخت دانشيار مشاهده مشاهده
مديريت پروژه و ساخت محمدحسين صبحيه مدیریت پروژه و ساخت دانشيار مشاهده مشاهده
مديريت پروژه و ساخت مجتبي عزيزي مدیریت پروژه و ساخت استاديار مشاهده مشاهده
معماري مجتبي انصاري معماری دانشيار مشاهده مشاهده
معماري محمدرضا بمانيان معماری استاد مشاهده مشاهده
معماري مهدي حقيقت بين معماری استاديار مشاهده مشاهده
معماري خسرو دانشجو معماری استاديار مشاهده مشاهده
معماري افسانه زركش معماری استاديار مشاهده مشاهده
معماري كيانوش سوزنچي علوم محیطی استاديار مشاهده مشاهده
معماري امير فرج الهي راد معماری استاديار مشاهده مشاهده
معماري محمدجواد مهدوي نژاد معماری دانشيار مشاهده مشاهده
معماري منصور يگانه معماری استاديار مشاهده مشاهده
معماري منظر مجتبي انصاري معماری دانشيار مشاهده مشاهده
معماري منظر محمدرضا بمانيان معماری استاد مشاهده مشاهده
معماري منظر مهدي حقيقت بين معماری استاديار مشاهده مشاهده
معماري منظر خسرو دانشجو معماری استاديار مشاهده مشاهده
معماري منظر افسانه زركش معماری استاديار مشاهده مشاهده
معماري منظر كيانوش سوزنچي علوم محیطی استاديار مشاهده مشاهده
معماري منظر امير فرج الهي راد معماری استاديار مشاهده مشاهده
معماري منظر محمدجواد مهدوي نژاد معماری دانشيار مشاهده مشاهده
معماري منظر منصور يگانه معماری استاديار مشاهده مشاهده