تقویم آموزشی


 
عنوان نیمسال اول نیمسال دوم
اخذ برنامه‌های درسی وتاریخ امتحانات از گروه‌های آموزشی و ثبت در سامانه گلستان 1 تا 19 تیر 1398 25 آبان تا 13 آذر 1398
انتخاب واحد دکتری: 2 تا 6 شهریور / ارشد: 4 تا 6 شهریور دکتری 14 تا 18 دی / ارشد: 16 تا 18 دی
شروع کلاس‌ها 30 شهریور 1398 19 بهمن 1398
حذف و تعویض دروس 14 تا 15 مهر 1398 4 تا 5 اسفند 1398
پایان کلاس‌ها 18 دی 1398 21 خرداد 1399
ارزشیابی دروس 30 آذر تا 11 دی 1398 3 تا 21 خرداد 1399
امتحانات دروس مدرسی 21 تا 26 دی 1398 24 تا 29 خرداد 1399
امتحانات دروس تخصصی 28 دی تا 10 بهمن 1398 31 خرداد تا 12 تیر 1398
ثبت اولیه نمرات در سامانه گلستان توسط استاد درس 21 دی تا 17 بهمن 1398 24 خرداد تا 19 تیر 1399
مهلت اعتراض دانشجویان 18 تا 22 بهمن 1398 20 تا 24 تیر 1399
ثبت نهایی نمرات و قفل توسط استاد درس 23 تا 28 بهمن 1398 25 تا 30 تیر 1399