آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 
#عنوانگروهدریافت
#عنوانگروهدریافت
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد از سال 95-94 داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری از سال 95-94 داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه پذیرش برگزیدگان علمی در دوره کارشناسی برای ورود به دوره دکتری داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه اعطای بورس داخل برای ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه اعطای بورس برای ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی- غیردولتی و وابسته به دستگاههای اجرایی داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه جدید ارتقای سطح علمی مربیان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه اجرائی دوره های دکتری خاص مربیان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاه ها، موسسه های آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاه ها، موسسه های آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور(پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد) داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه ها و دانشکده هی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی داخل و شعب بین الملل داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه اجرایی نحوه پذیرش بدون آزمون جانبازان قطع نخاعی برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
شیوه نامه پذیرش دانشجویان بین المللی دانشگاه داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه پذیرش دانشجوی غیرایرانی - غیربورسیه در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
بخشنامه پذیرش دانشجویان غیرایرانی به صورت غیربورسیه داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه پذیرش دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
شیوه نامه بررسی پذیرش داوطلبان ادامه تحصیل در دوره های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد از طریق پذیرش های غیرآزمونی (به استثنای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان) داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
بخشنامه سلزمان سنجش آموزش کشور در رابطه با نحوه انجام مصاحبه از معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت کدرشته محل های تحصیلی آزمون ورودی دوره های دکتری نیمه متمرکز سال 1397 معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
دستورالعمل ثبت نام از پذیرفته شدگان معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری سال 96 معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
شیوه نامه مصاحبه علمی آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی 1396- مصوب دانشگاه معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ازمون دکتری 95 معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
دستورالعمل اجرایی آیین نامه بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان ورود به دانشگاه ها معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
آیین نامه ادامه تحصیل مربیان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
شیوه نامه مصاحبه علمی آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی 1395- مصوب دانشگاه معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
آئین نامه دوره دکتری معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
شیوه نامه مصاحبه علمی آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی 1394 - مصوب دانشگاه معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
شیوه نامه نحوه انجام مصاحبه و ارزیابی سوابق علمی، پژوهشی و آموزشی داوطلبان آزمون دکتری. . . 1394 معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
شیوه نامه اجرایی و نظارتی دوره دکتری پژوهش محور معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
دستور العمل نحوه نظارت سازمان سنجش آموزش کشور بر آزمون های اختصاصی معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
شیوه نامه نحوه احراز صلاحیت علمی داوطلبان در مرحله آزمون شفاهی (مصاحبه) دوره های دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
دستورالعمل ثبت نام از پذیرفته شدگان برای کلیه دانشگاه ها و . . . آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 91 معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
دستورالعمل اجرایی مرحله دوم (مصاحبه) آزمون دکتری سال 90 دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
آئین نامه اجرایی دوره های دکتری خاص مربیان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
آئین نامه دوره دکتری معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
آئین نامه آزمون های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
آئین نامه دوره دکتری معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
آیین نامه آزمون های نیمه متمرکز دوره دکتری سال 94 معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
آیین نامه آزمون های ورودی دوره دکتری معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
دستورالعمل اجرایی پذیرش دانشجو برای دوره های دکتری داخل معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
آئین نامه دوره دکتری معاون آموزشی/ داوطلب آزمون دوره دکتری/ مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
شیوه نامه دوره کارشناسی ارشد دانشجویان بین المللی دانشگاه تربیت مدرس داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی
آیین نامه دوره دکتری تخصصی به شیوه پژوهشی ویژه دانشجویان بین المللی داوطلب بین المللی/ واحدبین الملل/مدیرگروه/ معاون آموزشی/ هیات علمی
شیوه نامه پذیرش دانشجوی بورسیه تقاضامحور سازمان ها و موسسات تحقیقاتی داوطلب/مدیرگروه/معاون آموزشی/ هیات علمی/ سازمان ها و موسسات