انجمن‌های علمی دانشجویی با هدف کشف و پرورش استعدادهای دانشجویان، ترغیب و تشویق محققان و دانشجویان ممتاز، ارائه خدمات تکمیلی آموزشی و پژوهشی به دانشجویان، فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای فعالیت‌های جمعی علمی، حرکت به سمت بومی و اسلامی‌سازی علوم مختلف دانشگاهی و توسعه علمی، نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری و همچنین پرورش دانشجویان برای ورود هر چه بهتر به جامعه و حوزه کاری مربوط به تخصص آنان در آینده تشکیل شده است.