فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: کاربرگ تعیین استاد راهنمای دانشجوی دکتری دکتری 30
فرم شماره 2: کاربرگ ارزیابی سمینار یک دکتری 16
فرم شماره 3: کاربرگ ارزیابی سمینار دو دکتری 13
فرم شماره 4: طراحی سوالات آزمون دوره دکتری دکتری 9
فرم شماره 1: کاربرگ تعیین استاد راهنما و زمینه ­کاری پایان‌نامه کارشناسی ­ارشد کارشناسی ارشد 126
فرم شماره 1:کاربرگ تعیین موضوع سمینار دوره کارشناسی­ ارشد و دکتری مشترک 96
فرم شماره 3: کاربرگ درخواست مشترک 42
فرم شماره 4: درخواست تمدید تحصیلی دکتری دکتری 51
فرم شماره 5: کاربرگ درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 8
فرم شماره 6: کاربرگ درخواست انصراف دائم از تحصیل مشترک 17
فرم شماره 8: طرح درس مشترک 14
فرم شماره 9: کاربرگ مرخصی پیش از زایمان مشترک 6
فرم شماره 10: کاربرگ مرخصی پس از زایمان مشترک 1
فرم شماره 11: درخواست تمدید تحصیلی اول و دوم کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 40
فرم شماره 12: کمیسیون موارد خاص مشترک 34فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: کاربرگ دریافت وام دکتری 5
فرم شماره 2 : کاربرگ طرح تحقیق رساله دوره دکتری دکتری 78
فرم شماره 3: کاربرگ دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری دکتری 79
فرم شماره 4: کاربرگ درخواست ارائه سمینار شش ماهه دکتری 47
فرم شماره 5: کاربرگ صورت جلسه ارائه سمینار شش ماهه دوره دکتری دکتری 57
فرم شماره 6: کاربرگ صورت جلسه پیش دفاع دکتری دکتری 70
فرم شماره 7: کاربرگ دفاع از رساله دکتری دکتری 87
فرم شماره 8: کاربرگ صورت جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 147
فرم شماره21:طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 160
فرم شماره 9: کاربرگ تعیین/ حذف استاد مشاور پایان­ نامه/ رساله مشترک 44
فرم شماره 10: کاربرگ تغییرعنوان پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد/ رساله دکتری مشترک 49
فرم شماره 12: شرایط استفاده از دوره هی تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دوره دکتری دکتری 22
فرم شماره 13: کاربرگ مدارک مورد نیازجهت تشکیل پرونده شرکت در دوره شش ماهه فرصت مطالعاتی دانشجویان دو دکتری 17
فرم شماره 14: ارائه گزارش سه ماه کارشناسی ارشد 106
فرم شماره 15: آیین نامه چاپ مشترک 213
فرم شماره 16: فرم صورتجلسه مشترک 50
فرم شماره 17: فرم قرارداد مشترک 25
فرم شماره 18:آئین نامه حق مالکیت مشترک 147
فرم شماره19: کاربرگ درخواست پیش دفاع دکتری 98
فرم شماره 20: فرمت تسویه حساب دانشکده مشترک 273
فرم شماره 22:تقاضاي تعيين/ حذف استاد راهنمای دوم کارشناسی ارشد 13