اساسنامه


 

اساسنامه انجمن علمی دانشجویی

دریافت فایل اساسنامه  

فصل اول: کليات و اهداف

ماده 1: به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاء علم و توسعه کيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمنينه هاي مربوط به انجمن علمي دانشجويي که از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي شود، تشکيل مي گردد.

ماده 2: انجمن موسسه‌اي غيرانتفاعي است که در زمينه هاي علمي و پژوهشي فعاليت مي کند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است. دبير هيأت مديره انجمن، نماينده قانوني آن است.

ماده 3: انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشکيل مي شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي و قوانين مصوب انجمن‌هاي علمي دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.

 

فصل دوم: وظايف و فعاليت‌ها

ماده 4: به منظور نيل به اهداف تعريف شده در ماده (1)اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

4-1- به انجام رساندن تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين المللي با محققان و متخصصاني که به گونه‌اي با علوم مرتبط انجمن بوده و در تحقق اهداف انجمن باشد؛

4-2- ترغيب و تشويق دانشجويان و دانش پژوهان و تجليل از محققان و اساتيد ممتاز و برجسته؛

4-3- ارائه خدمات علمي، آموزشي و پژوهشي؛

4-4- برگزاري گردهمايي ها اعم از سمينار، کنگره، ميزگرد و سخنراني‌هاي علمي در سطح دانشگاه، ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي؛

4-5- انتشار توليدات علمي اعم از کتب و نشريات، CDو لوح فشرده و... .

 

فصل سوم: انواع و شرايط عضويت

ماده 5: اشخاص حقيقي و حقوقي به اشکال زير با تصويب هيأت مديره انجمن به عضويت انجمن پذيرفته مي شوند.

5-1- عضويت دانشجويي: دانشجوياني که در رشته‌هاي مرتبط با انجمن در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي و موسسات علمي اشتغال دارند، مي‌‎توانند به عضويت انجمن درآيند.

5-2- عضويت پيوسته: مؤسسان انجمن و کليه افرادي که حداقل داراي درجه کارشناسي ارشد و همچنين دارندگان سوابق علمي و پژوهشي در رشته‌هاي مرتبط با انجمن باشند، مي‌توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

تبصره:افراد واجد شرايط علمي با هر درجه از مقطع تحصيلات  مرتبط با انجمن  با تصويب هيات مديره انجمن مي توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

5-3- عضويت وابسته: اشخاصي که درجه کارشناسي دارند و مدت 5 سال به نحوي در يکي از رشته‌هاي مرتبط با انجمن شاغل باشند، مي‌توانند به عضويت  وابسته انجمن درآيند.

5-4- عضويت افتخاري: شخصيت‌هاي علمي ايراني و خارجي که مقام علمي آنان در زمينه‌هاي فعاليت انجمن حائز اهميت خاص باشد يا در پيشبرد اهداف انجمن کمک‌هاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده باشند به عضويت افتخاري انجمن درمي‌آيند.

5-5- اشخاص حقوقي: سازمان هايي که در زمينه هاي علمي و پژوهشي مرتبط با فعاليت‌هاي انجمن باشند، مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.

تبصره 1:تشخيص رشته‌هاي مرتبط با فعاليت هاي انجمن بر عهده هيأت مديره است.

تبصره 2:اشخاص حقوقي عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند.

ماده 6:اشخاص عضو هر يک از گروه‌هاي ياد شده در ماده 5 سالانه مبلغي را که مجمع عمومي انجمن تعيين مي‌کند، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهند کرد.

تبصره 1:نحوه پرداخت حق عضويت در آئين‌نامه اجرايي مشخص مي‌شود.

تبصره 2:پرداخت حق عضويت هيچ‌گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي‌کند.

تبصره 3:اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

ماده 7 : عضويت در يکي از موارد زير خاتمه مي يابد:

7-1- استعفاي کتبي.

7-2- عدم پرداخت حق عضويت.

7-3- عدم رعايت مقررات و انضباط انجمن.

تبصره:تائيد خاتمه عضويت با هيأت مديره است.

 

فصل چهارم: ارکان انجمن

ماده 8: ارکان اصلي انجمن عبارتند از: الف: مجمع عمومي، ب: هيات مديره، ج: کميته حمايت و نظارت.

الف: مجمع عمومي:

ماده 9:مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته، به صورت عادي و فوق‌العاده تشکيل مي شود. ديگر اعضا مي‌توانند بدون حق رأي در مجمع عمومي شرکت کنند. تشکيل مجمع عمومي به نحو زير است:

9-1- مجمع عمومي سالي يک بار تشکيل مي شود و با حضور يا اجازه کتبي نمايندگي دو سوم اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي يابد و تصميمات آن با اکثريت نصف بعلاوه يک کل اعضاي پيوسته معتبر است.

9-2- در صورتي که در دعوت نخست مجمع عمومي رسميت نيافت، جلسه دوم با فاصله حداقل 20 روز بعد تشکيل مي‌شود و با هر تعداد اعضاي پيوسته حاضر در جلسه رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با اکثريت نصف بعلاوه يک آرايي که اصالتاً يا به نمايندگي داده مي شود، معتبر است.

9-3- مجمع عمومي فوق العاده در موارد ضروري با دعوت هيأت مديره يا کميته حمايت و نظارت با حضور يا اجازه کتبي نماينده دو سوم اعضاي پيوسته تشکيل مي‌شود و تصميمات آن با اکثريت نصف بعلاوه يک کل اعضاي پيوسته معتبر است.

تبصره 1:دعوت براي تشکيل مجامع عمومي به صورت کتبي و اطلاعيه است که 15 روز قبل از تشکيل مجمع عمومي به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.

ماده 10: وظايف مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده:

10-1- انتخاب اعضاي هيأت مديره.

10-2- تصويب خط مشي انجمن.

10-3- بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيأت مديره.

10-4- تعيين حق عضويت و تصويب ترازنامه و بودجه انجمن.

10-5- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه.

10-6- تصويب آئين‌نامه اجرايي و تغييرات آن.

10-7- بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه هاي مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن.

10-8- عزل هيأت مديره.

10-9- تصويب انحلال انجمن.

تبصره 1:مجامع عمومي را هيات رئيسه‌اي مرکب از يک رئيس، يک منشي و دو ناظر  و کارشناس انجمن‌هاي علمي دانشجويي اداره مي‌کنند.

تبصره 2:اعضاي هيات رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي‌شوند.

تبصره 3:اعضاي هيات رئيسه نبايد از بين کساني باشند که براي انتخاب شدن در هيأت مديره داوطلب شده‌اند.

تبصره 4:مجمع عمومي فوق‌العاده تنها به منظور تصميم‌گيري در مورد بندهاي 10-5، 10-6، 10-8 و 10-9 تشکيل مي‌شود.

 

ب: هيأت مديره:

ماده 11:هيأت مديره انجمن مرکب از 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي‌البدل است که هر سه سال يکبار با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي‌شوند.

11-1-  هيچ يک از اعضا نمي‌تواند بيش از 2 دوره متوالي به عضويت هيأت مديره انتخاب شود.

11-2- عضويت در هيأت مديره افتخاري است.  

11-3- هيأت مديره حداکثر تا 15 روز پس از انتخاب شدن، تشکيل جلسه داده و با رأي کتبي نسبت به تفکيک وظايف خود اقدام مي نمايد.

11-4- کليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاي دبير و مهر انجمن معتبر است.

11-5- جلسات هيأت مديره با حضور اکثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات اتخاذ شده با اکثريت آراي موافق کل اعضاي حاضر هيأت مديره معتبر است.

11-6- شرکت بازرس در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق راي مجاز است.

11-7- هيأت مديره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پيش از پايان دوره تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيأت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به دفتر انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه ارسال و يا تحويل دهد.

11-8- هيأت مديره پيشين تا تائيد هيأت مديره جديد توسط مديريت فرهنگي دانشگاه مسئوليت امور انجمن را بر عهده دارد.

ماده 12: هيأت مديره و دبير انجمن، نماينده قانوني انجمن مي‌باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح ذيل است:

12-1- اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي.

12-2- تشکيل گروه‌هاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها.

12-3- مبادرت به هر اقدام ضروري در مورد نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول و تبديل به احسن.

12-4- برخورداري از کليه اختيارات لازم براي اداره امور مشروط به رعايت حدود که به موجب اساسنامه اخذ تصميم و اقدام در باره آنها در صلاحيت خاص مجمع عمومي است.

12-5- تهيه گزارش سالانه و تنظم تراز مالي و برنامه‌ريزي و دريافت برنامه‌ها از گروه‌هاي علمي انجمن و ارائه به موقع به دفتر انجمن‌هاي علمي.

12-6- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شرکت در مجامع علمي داخلي و خارجي و برنامه‌هاي آموزشي و اردوهاي تفريحي و علمي.

12-7- اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي علمي در چارچوب وظايف انجمن.

12-8- جلب هدايا و کمک‌هاي مالي.

12-9- اهداي لوح و هديه جهت پيشبرد اهداف تحقيقاتي و آموزشي.

12-10- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري کشور.

12-11- ديدار با مسئولين و نشست مشترک با انجمن‌ها و مؤسسات مرتبط.

12-12- ارسال گزارش‌هاي لازم به مسئولين دانشگاه و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

 

فصل پنجم: گروه‌هاي علمي انجمن

ماده 13:انجمن مي‌تواند گروه‌ها و کميته‌هاي زير را تشکيل دهد که بر اساس وظايفي که هيأت مديره براي آنها تعيين مي‌کنند به فعاليت مي پردازند:

13-1- گروه‌هاي انتشارات و توليدات علمي.

13-2- گروه‌هاي مطالعاتي و تخصصي.

13-3- گروه‌هاي آمار و اطلاعات و بانک‌هاي اطلاعاتي.

13-4- گروه‌هاي آموزشي و پژوهشي.

13-5- گروه‌هاي ارتباطات و روابط عمومي.

تهيه و تصويب آئين‌نامه تشکيل گروه‌ها و کميته‌ها با انجمن است.

 

فصل ششم: بودجه و اعتبارات و موارد متفرقه

ماده 14: منابع مالي انجمن عبارتند از:

14-1- حق عضويت اعضا.

14-2- درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره‌اي.

14-3- دريافت کمک ها و هدايا.

14-4- کليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.

ماده 15- کليه وجوه و مدارک و پرونده‌هاي مالي و غير مالي مرتبط با فعاليت‌هاي انجمن در محل دفتر مرکزي انجمن نگهداري مي‌شود و در موقع مراجعه مراجع نظارت‌کننده يا ساير مراجع صلاحيت‌دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 16-در صورت تصويب انحلال انجمن در مجمع عمومي، همان مجمع هيأت تسويه‌اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هيأت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي‌ها کليه دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به يکي از مؤسسات آموزشي يا پژوهشي کشور واگذار کند.

ماده 17-جزئيات اجرائي اين اساسنامه در آئين‌نامه اجرايي توسط هيأت مديره انجمن تعيين مي‌گردد.

ماده 18- هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه، بلافاصله به صورت کتبي به دفتر انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه اطلاع و پس از تصويب معتبر مي‌باشد.

ماده 19- اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل 19 ماده و 49 زير ماده و 12 تبصره در دفتر انجمن‌هاي علمي دانشجويي به ثبت رسيد.