ارتباط با ما


 
  • آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، میدان دانشجو، ساختمان مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی، اداره انجمن های علمی دانشجویی
  • صندوق پستی: 197-14115
  • تلفن: 82883284
  • دورنگار: 82883097
  • Website: ssa.modares.ac.ir
  • Email: Anjoman@modares.ac.ir