آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
آبیاری و زهکشی مهدی همائی منابع آب- آگروهیدرولوژی استاد مشاهده مشاهده
آبیاری و زهکشی مهدی کوچک زاده مهندسی آبیاری و زهکشی دانشیار مشاهده مشاهده
آبیاری و زهکشی سیدمجید میرلطیفی مهندسی آبیاری و زهکشی دانشیار مشاهده مشاهده
آگروتکنولوژی(زراعت) مجید آقاعلیخانی زراعت دانشیار مشاهده مشاهده
آگروتکنولوژی(زراعت) علی سروش زاده زراعت دانشیار مشاهده مشاهده
آگروتکنولوژی(زراعت) زین العابدین طهماسبی سروستانی زراعت دانشیار مشاهده مشاهده
آگروتکنولوژی(زراعت) سیدعلی محمد مدرس ثانوی زراعت استاد مشاهده مشاهده
بیماری شناسی گیاهی ابراهیم محمدی بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی استاد مشاهده مشاهده
بیماری شناسی گیاهی ابراهیم پورجم نماتد شناسی گیاهی استاد مشاهده مشاهده
بیماری شناسی گیاهی ناصر صفائی بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی دانشیار مشاهده مشاهده
بیماری شناسی گیاهی مسعود شمس بخش ویروس شناسی گیاهی دانشیار مشاهده مشاهده
بیماری شناسی گیاهی سیدعلی موسوی جرف بیماری شناسی گیاهی- قارچ شناسی دانشیار مشاهده مشاهده
بیماری شناسی گیاهی مجید پدرام نماتد شناسی گیاهی استادیار مشاهده مشاهده
بیوتکنولوژی کشاورزی سجاد رشیدی منفرد اصلاح ‌نباتات - ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک استادیار مشاهده مشاهده
بیوتکنولوژی کشاورزی مختار جلالی جواران اصلاح ‌نباتات - ژنتیک مولکولی دانشیار مشاهده مشاهده
بیوتکنولوژی کشاورزی نیما احمدی بیوتکنولوژی- اصلاح و بیوتکنولوژی محصولات باغبانی استادیار مشاهده مشاهده
بیوتکنولوژی کشاورزی مسعود شمس بخش بیوتکنولوژی- ويروس شناسی گیاهی دانشیار مشاهده مشاهده
تـرویـج و آموزش کشـاورزی امیرحسین چیذری تـرویـج و آموزش کشـاورزی استادیار مشاهده مشاهده
تـرویـج و آموزش کشـاورزی حسن صدیقی تـرویـج و آموزش کشـاورزی دانشیار مشاهده مشاهده
تـرویـج و آموزش کشـاورزی همایون فرهادیان تـرویـج و آموزش کشـاورزی استادیار مشاهده مشاهده
ترویـج و آموزش کشـاورزی شهلا چوبچیان توسعه کشاورزی استادیار مشاهده مشاهده
ترویـج و آموزش کشـاورزی مسعود بیژنی ترویج و آموزش کشاورزی استادیار مشاهده مشاهده
ترویـج و آموزش کشـاورزی عنایت عباسی ترویـج و آموزش کشـاورزی استادیار مشاهده مشاهده
حشره شناسی كشاورزی محمد مهرآبادی حشره شناسی كشاورزی استادیار مشاهده مشاهده
حشره شناسی كشاورزی اعظم میکانی حشره شناسی كشاورزی استادیار مشاهده مشاهده
حشره شناسی كشاورزی علی اصغر طالبی کهدوئی حشره شناسی كشاورزی دانشیار مشاهده مشاهده
حشره شناسی كشاورزی یعقوب فتحی پور حشره شناسی كشاورزی استاد مشاهده مشاهده
حشره شناسی كشاورزی سعید محرمی پور حشره شناسی كشاورزی استاد مشاهده مشاهده
حشره شناسی كشاورزی حمیدرضا حاجی قنبر حشره شناسی كشاورزی دانشیار مشاهده مشاهده
ژنتیک و به نژادی گیاهی حمید دهقانی اصلاح ‌نباتات - ژنتیک بیومتری استاد مشاهده مشاهده
ژنتیک و به نژادی گیاهی قاسم کریم زاده اصلاح ‌نباتات - سیتوژنتیک دانشیار مشاهده مشاهده
ژنتیک و به نژادی گیاهی احمد معینی اصلاح ‌نباتات - کشت سلول و بافت گیاهی دانشیار مشاهده مشاهده
ژنتیک و به نژادی گیاهی سیدرضاقلی میرفخرائی اصلاح ‌نباتات - مارکر‌های مولکولی استادیار مشاهده مشاهده
ژنتیک و به نژادی گیاهی محمدصادق ثابت اصلاح ‌نباتات - ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک استادیار مشاهده مشاهده
سازه های آبی مهدی مظاهری سازه های آبی استادیار مشاهده مشاهده
سازه های آبی محمدجواد منعم سازه¬های آبی دانشیار مشاهده مشاهده
سازه های آبی سیدعلی ایوب زاده سازه¬های آبی استاد مشاهده مشاهده
سازه های آبی جمال محمدولی سامانی سازه های آبی استاد مشاهده مشاهده
علوم باغبانی(فیزیولوژی تولید و پس از برداشت، اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی) کاظم ارزانی باغبانی- میوه‌کاری استاد مشاهده مشاهده
علوم باغبانی(فیزیولوژی تولید و پس از برداشت، اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی) عباس یداللهی باغبانی- میوه‌کاری استادیار مشاهده مشاهده
علوم باغبانی(فیزیولوژی تولید و پس از برداشت، اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی) نیما احمدی باغبانی- گل و گیاهان زینتی استادیار مشاهده مشاهده
علوم باغبانی(فیزیولوژی تولید و پس از برداشت، اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی) علیرضا بابایی باغبانی- گل و گیاهان زینتی استادیار مشاهده مشاهده
علوم باغبانی(فیزیولوژی تولید و پس از برداشت، اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی) محمدکاظم سوری باغبانی – سبزی‌کاری استادیار مشاهده مشاهده
علوم باغبانی(فیزیولوژی تولید و پس از برداشت، اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی) مهدی عیاری نوش آبادی باغبانی – گیاهان دارویی استادیار مشاهده مشاهده
علوم باغبانی(فیزیولوژی تولید و پس از برداشت، اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی) عبدالعلی شجاعیان باغبانی – سبزی‌کاری استادیار مشاهده مشاهده
علوم دامی- ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور علی رضا احسانی ژنتیک و اصلاح دام استادیار مشاهده مشاهده
علوم دامی- ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور رسول واعظ ترشیزی ژنتیک و اصلاح دام دانشیار مشاهده مشاهده
علوم دامی- ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور علی اکبر مسعودی ژنتیک و اصلاح دام استادیار مشاهده مشاهده
علوم طیور محسن شرفی فیزیولوژی استادیار مشاهده مشاهده
علوم طیور شعبان رحیمی فیزیولوژی و بیماریهای طیور استاد مشاهده مشاهده
علوم طیور حامد احمدی تعیین نیاز طیور به مواد مغذی استادیار مشاهده مشاهده
علوم طیور محمدامیر کریمی ترشیزی تغذیه طیور دانشیار مشاهده مشاهده
علوم طیور فرید شریعتمداری تغذیه طیور استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی صنایع غذائی- فناوری مواد غذایی محمدعلی سحری علوم و مهندسی صنایع غذائی (فناوری مواد غذائی) استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی صنایع غذائی- فناوری مواد غذایی محمدحسین عزیزی تبریززاد علوم و مهندسی صنایع غذائی (فناوری مواد غذائی) استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی صنایع غذائی- فناوری مواد غذایی محسن برزگربفروئی علوم و مهندسی صنایع غذائی (فناوری مواد غذائی) استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی صنایع غذائی- فناوری مواد غذایی زهره حمیدی اصفهانی علوم و مهندسی صنایع غذائی (فناوری مواد غذائی) دانشیار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی صنایع غذائی- فناوری مواد غذایی سلیمان عباسی علوم و مهندسی صنایع غذائی (فناوری مواد غذائی استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی صنایع غذائی- فناوری مواد غذایی حسن احمدی گاولیقی علوم و مهندسی صنایع غذائی (فناوری مواد غذائی) استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی عمران - منابع آب حامد کتابچی مهندسی عمران - منابع آب استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك بیوسیستم(طراحی ماشینهای کشاورزی، فناوری پس از برداشت، انرژی های تجدید پذیر) احمد بناکار مهندسی برق کنترل (سیستم های فمهندسی برق کنترل (سیستم های فازی – عصبی) ازی – عصبی) دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك بیوسیستم(طراحی ماشینهای کشاورزی، فناوری پس از برداشت، انرژی های تجدید پذیر) محمدهادی خوش تقاضا مهندسی ماشینهای كشاورزی (فناوری پس از برداشت) دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك بیوسیستم(طراحی ماشینهای کشاورزی، فناوری پس از برداشت، انرژی های تجدید پذیر) برات قبادیان مهندسی مكانیك استاد مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك بیوسیستم(طراحی ماشینهای کشاورزی، فناوری پس از برداشت، انرژی های تجدید پذیر) سعید مینائی مكاترونیك و كشاورزی دقیق استاد مشاهده مشاهده
مهندسی مكانیك بیوسیستم(طراحی ماشینهای کشاورزی، فناوری پس از برداشت، انرژی های تجدید پذیر) غلام حسن نجفی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی منابع آب مجید دلاور مهندسی منابع آب استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی منابع آب علی باقری مهندسی عمران - منابع آب دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی منابع آب سعید مرید مهندسی عمران - منابع آب استاد مشاهده مشاهده