آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
بیو فیزیك جواد ظهیری بیو فیزیك استادیار مشاهده مشاهده
بیو فیزیك مجید تقدیر بیو فیزیك استادیار مشاهده مشاهده
بیو فیزیك سیدشهریار عرب بیو فیزیك استادیار مشاهده مشاهده
بیو فیزیك پرویز عبدالمالکی بیو فیزیك استاد مشاهده مشاهده
بیو فیزیك بیژن رنجبر بیو فیزیك استاد مشاهده مشاهده
بیو فیزیك حسین نادری منش بیو فیزیك استاد مشاهده مشاهده
بیوشیمی بهاره دبیر منش بیوشیمی استادیار مشاهده مشاهده
بیوشیمی فرنگیس عطایی بیوشیمی استادیار مشاهده مشاهده
بیوشیمی منوچهر میرشاهی بیوشیمی دانشیار مشاهده مشاهده
بیوشیمی صادق حسن نیا بیوشیمی دانشیار مشاهده مشاهده
بیوشیمی رضا حسن ساجدی بیوشیمی دانشیار مشاهده مشاهده
بیوشیمی خسرو خواجه بیوشیمی استاد مشاهده مشاهده
بیوشیمی سامان حسینخانی بیوشیمی استاد مشاهده مشاهده
زیست شناسی گیاهی- سیستماتیک شاهرخ کاظم پوراوصالو سیستماتیک استاد مشاهده مشاهده
زیست شناسی گیاهی- سیستماتیک محسن شریفی فیزیولوژی دانشیار مشاهده مشاهده
زیست شناسی گیاهی- سیستماتیک فاطمه زرین کمر تکوین دانشیار مشاهده مشاهده
زیست شناسی گیاهی- سیستماتیک فائزه قناتی فیزیولوژی استاد مشاهده مشاهده
زیست شناسی گیاهی- سیستماتیک حسن زارع مایوان اکولوژی دانشیار مشاهده مشاهده
زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی فاطمه زرین کمر تکوین دانشیار مشاهده مشاهده
زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی محسن شریفی فیزیولوژی دانشیار مشاهده مشاهده
زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی فائزه قناتی فیزیولوژی استاد مشاهده مشاهده
زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی حسن زارع مایوان اکولوژی دانشیار مشاهده مشاهده
زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی شاهرخ کاظم پوراوصالو سیستماتیک گیاهی استاد مشاهده مشاهده
ژنتیك مولكولی صادق باباشاه ژنتیك مولكولی استادیار مشاهده مشاهده
ژنتیك مولكولی بهرام محمدسلطانی ورنوسفادرانی ژنتیك مولكولی دانشیار مشاهده مشاهده
ژنتیك مولكولی سیدجواد مولی ژنتیك مولكولی استاد مشاهده مشاهده
ژنتیك مولكولی مهرداد بهمنش ژنتیك انسانی – مولکولی استاد مشاهده مشاهده
ژنتیك مولكولی مجید صادقی زاده - ژنتیك مولكولی - ویروس مولکولی استاد مشاهده مشاهده
نانو بیوتكنولوژی حسین نادری منش بیو فیزیك استاد مشاهده مشاهده
نانو بیوتكنولوژی مریم نیکخواه نانو بیوتكنولوژی دانشیار مشاهده مشاهده
نانو بیوتكنولوژی مهرداد بهمنش ژنتیك استاد مشاهده مشاهده
نانو بیوتكنولوژی مجید صادقی زاده ژنتیك استاد مشاهده مشاهده
نانو بیوتكنولوژی سامان حسینخانی بیوشیمی استاد مشاهده مشاهده
نانو بیوتكنولوژی بیژن رنجبر بیوفیزیك استاد مشاهده مشاهده
نانو بیوتكنولوژی خسرو خواجه بیوشیمی استاد مشاهده مشاهده
نانو بيوتكنولوژي طاهره توحیدی مقدم ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) استادیار مشاهده مشاهده
نانو بيوتكنولوژي الناز تمجید شبستری ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) استادیار مشاهده مشاهده