ارتباط با ما


 
  • آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، دانشكده علوم انساني
  • صندوق پستی: 14115-139
  • تلفن: 82883605 ، 82883601
  • دورنگار: 82883605
  • Email: dean_hum@modares.ac.ir
  • Website: Hum.modares.ac.ir

دریافت شماره تماس‌های دانشکده