آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) منوچهر فرج زاده اصل آب و هواشناسی ماهواره ای استاد مشاهده مشاهده
آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) یوسف قویدل رحیمی آب و هوا شناسی دانشیار مشاهده مشاهده
آموزش زبان روسی آبتین گل کار ادبیات روسی استادیار مشاهده مشاهده
آموزش زبان روسی هادی بهارلو زبان روسی استادیار مشاهده مشاهده
آموزش زبان روسی محبوبه علیاری شوره دلی زبان روسی استادیار مشاهده مشاهده
آموزش زبان روسی محمدرضا محمدی زبان و ادبیات روسی دانشیار مشاهده مشاهده
آموزش زبان روسی میریلا احمدی آموزش زبان روسی دانشیار مشاهده مشاهده
آموزش زبان فرانسه حمیدرضا شعیری نشانه- معناشناسی استاد مشاهده مشاهده
آموزش زبان فرانسه رویا لطافتی ادبیات فرانسه و ادبیات تطبیقی دانشیار مشاهده مشاهده
آموزش زبان فرانسه روح اله رحمتیان آموزش زبان فرانسه دانشیار مشاهده مشاهده
آموزش زبان فرانسه پریوش صفا زبانشناسی مقابله ای در حیطه کنشهای بیانی دانشیار مشاهده مشاهده
باستان شناسی- دوران اسلامی جواد نیستانی باستانشناسی دانشیار مشاهده مشاهده
باستان شناسی- دوران اسلامی سیدمهدی موسوی کوهپر باستان شناسی دانشیار مشاهده مشاهده
باستانشناسی- دوران تاریخی علیرضا هژبری نوبری باستانشناسی - دوران تاریخی استاد مشاهده مشاهده
باستانشناسی- دوران تاریخی سیدمهدی موسوی کوهپر باستانشناسی- دوران تاریخی دانشیار مشاهده مشاهده
تربیت بدنی و علوم ورزشی رضا قراخانلو فیزیولوژی ورزشی استاد مشاهده مشاهده
تربیت بدنی و علوم ورزشی محمد احسانی مدیریت ورزشی استاد مشاهده مشاهده
تربیت بدنی و علوم ورزشی هاشم کوزه چیان مدیریت ورزشی استاد مشاهده مشاهده
تربیت بدنی و علوم ورزشی حمید آقاعلی نژاد فیزیولوژی ورزشی دانشیار مشاهده مشاهده
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مرتضی توکلی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار مشاهده مشاهده
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مهدی پورطاهری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار مشاهده مشاهده
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی عبدالرضا رکن الدین افتخاری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد مشاهده مشاهده
جغرافیای سیاسی محمدرضا حافظ نیا جغرافیای سیاسی استاد مشاهده مشاهده
جغرافیای سیاسی زهرا احمدی پور جغرافیای سیاسی استاد مشاهده مشاهده
روابط بین الملل نبی اله ابراهیمی روابط بین الملل استادیار مشاهده مشاهده
روابط بین الملل سید مسعود موسوی شفائی روابط بین الملل استادیار مشاهده مشاهده
روابط بین الملل احمد سلطانی نژاد روابط بین الملل استادیار مشاهده مشاهده
روابط بین الملل محمدحسین جمشیدی روابط بین الملل استادیار مشاهده مشاهده
روابط بین الملل محسن اسلامی استادیار مشاهده مشاهده
روانشناسی مریم اسماعیلی نسب روانشناسی استادیار مشاهده مشاهده
روانشناسی ماریایوجینیا آگیلامرجن روانشناسی استاد مشاهده مشاهده
روانشناسی عباسعلی الهیاری روانشناسی دانشیار مشاهده مشاهده
روانشناسی پرویز آزادفلاح روانشناسی دانشیار مشاهده مشاهده
روانشناسی کاظم رسول زاده طباطبائی روانشناسی دانشیار مشاهده مشاهده
زبان شناسی ارسلان گلفام زبان شناسی دانشیار مشاهده مشاهده
زبان شناسی عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا زبان شناسی دانشیار مشاهده مشاهده
زبان شناسی سحر بهرامی خورشید زبان شناسی استادیار مشاهده مشاهده
زبان شناسی همگانی ارسلان گلفام زبان شناسی همگانی دانشیار مشاهده مشاهده
زبان و ادبیات عربی خلیل پروینی زبان و ادبیات عربی (گرایش ادبیات) استاد مشاهده مشاهده
زبان و ادبیات عربی فرامرز میرزائی زبان و ادبیات عربی استاد مشاهده مشاهده
زبان و ادبیات عربی هادی نظری منظم زبان وادبیات عربی استادیار مشاهده مشاهده
زبان و ادبیات عربی عیسی متقی زاده زبان و ادبیات عربی دانشیار مشاهده مشاهده
زبان و ادبیات فارسی( ادبیات عرفانی ، زبان و ادبیات فارسی) ناصر نیکوبخت زبان و ادبیات فارسی استاد مشاهده مشاهده
زبان و ادبیات فارسی( ادبیات عرفانی ، زبان و ادبیات فارسی) حسینعلی قبادی زبان و ادبیات فارسی استاد مشاهده مشاهده
زبان و ادبیات فارسی( ادبیات عرفانی ، زبان و ادبیات فارسی) غلامحسین غلامحسین زاده زبان و ادبیات فارسی استاد مشاهده مشاهده
زبان و ادبیات فارسی( ادبیات عرفانی ، زبان و ادبیات فارسی) سعید بزرگ بیگدلی زبان و ادبیات فارسی دانشیار مشاهده مشاهده
ژئومورفولوژی یوسف قویدل رحیمی آب و هوا شناسی دانشیار مشاهده مشاهده
ژئومورفولوژی سیاوش شایان جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی دانشیار مشاهده مشاهده
ژئومورفولوژی منوچهر فرج زاده اصل آب و هواشناسی استاد مشاهده مشاهده
عاوم قرآن و حدیث نهله غروی نائینی علوم حدیث استاد مشاهده مشاهده
عاوم قرآن و حدیث علی حاجی خانی - علوم قرآن و حدیث - زبان و ادبیات عربی استادیار مشاهده مشاهده
عاوم قرآن و حدیث کاوس روحی برندق - فقه و اصول - مدرسی معارف (مبانی نظری دانشیار مشاهده مشاهده
عاوم قرآن و حدیث نصرت نیل ساز عاوم قرآن و حدیث استادیار مشاهده مشاهده
علوم سیاسی (اندیشه سیاسی، مسائل ایران) ابوالفضل شکوری فلسفه و فقه سیاسی دانشیار مشاهده مشاهده
علوم سیاسی (اندیشه سیاسی، مسائل ایران) حاتم قادری فلسفه سیاسی استادیار مشاهده مشاهده
علوم سیاسی (اندیشه سیاسی، مسائل ایران) مسعود غفاری علوم سیاسی- مطالعات ایران دانشیار مشاهده مشاهده
علوم سیاسی (اندیشه سیاسی، مسائل ایران) عباس منوچهری باغبادرانی علوم سیاسی / فلسفه سیاسی / اندیشه شناسی استاد مشاهده مشاهده
علوم شناختی- زبان شناسی فردوس آقاگل زاده سیلاخور زبان شناسی همگانی استاد مشاهده مشاهده
فلسفه- حکمت متعالیه داود حسینی چفلی فلسفه – منطق استادیار مشاهده مشاهده
فلسفه- حکمت متعالیه لطف اله نبوی فلسفه- منطق استاد مشاهده مشاهده
فلسفه- حکمت متعالیه سیدمحمدعلی حجتی فلسفه- منطق دانشیار مشاهده مشاهده
فلسفه- حکمت متعالیه رضا اکبریان فلسفه اسلامی- حکمت متعالیه استاد مشاهده مشاهده
فلسفه- حکمت متعالیه محمد سعیدی مهر فلسفه اسلامی- حکمت متعالیه استاد مشاهده مشاهده
مطالعات زنان - - حقوق زن در اسلام کبری روشن فکر زبان و ادبیات عربی دانشیار مشاهده مشاهده
مطالعات زنان - - حقوق زن در اسلام نهله غروی نائینی علوم قرآن و حدیث استاد مشاهده مشاهده
مطالعات زنان - - حقوق زن در اسلام عزت السادات میرخانی فقه و اصول و حقوق اسلامی استادیار مشاهده مشاهده
مطالعات زنان - - حقوق زن در اسلام طوبی شاکری فقه و حقوق جزا استادیار مشاهده مشاهده
مطالعات زنان - - حقوق زن در اسلام هاجر آذری مطالعات زنان استادیار مشاهده مشاهده