فهرست مجلات


 

به منظور ارتقاء سطح علمی دانشگاه، اشاعۀ نتایج فعالیت‌های پژوهشی و انتقال موثر تجارب و دستاوردهای تحقیقاتی ، لازم است اعضای هیأت علمی و دانشجویان برای تهیه و درج مقالات علمی - پژوهشی در رشته تخصصی خود در مجلات معتبر علمی - پژوهشی زیر اقدام نمایند.

 1. لیست مجلات JCR سال 2016
 2. لیست مجلات JCR سال 2015
 3. ليست مجلات JCR سال 2014
 4. فهرست مجلات کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 5. فهرست نشریات معتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 6. فهرست نشریات معتبر علمی-پژوهشی کمیسیون نشریات حوزوی
 7. فهرست نشریات معتبر علمی- ترویجی کمیسیون نشریات حوزوی
 8. فهرست نشريات معتبر نمايه شده در پايگاه ISC
 9. فهرست مجلات ممنوعه دانشگاه
 10. فهرست نشريات نامعتبر خارجي
 11. فهرست نشریات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تذکر: مجلاتی که در لیست مجلات ممنوعه قرار دارند حتی اگر در ليست مجلات JCR باشند مورد قبول اين دانشگاه نيستند.