متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی معماری، مدیریت سیستم و بهره وری، سیستم های اقتصادی و اجتماعی و خاک و پی منصوب و مدیران گروه های آموزشی مهندسی صنایع و حقوق کیفری و جرم شناسی در سمت خود ابقاء شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر محمدرضا بمانیان با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه معماری دانشکده هنر و معماری، دکتر بختیار استادی با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه مدیریت سیستم و بهره وری دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دکتر علی حسین زاده با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه سیستم های اقتصادی و اجتماعی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها و دکتر احمد علی فخیمی با راتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه خاک و پی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست منصوب و دکتر محمد مهدی سپهری با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها و دکتر محمد فرجیها با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه در سمت خود ابقاء شدند.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر مجتبی انصاری مدیر پیشین گروه معماری، دکتر رضا برادران مدیر پیشین گروه مدیریت سیستم و بهره وری، دکتر نسیم نهاوندی مدیر پیشین گروه سیستم های اقتصادی و اجتماعی و دکتر علی کمک پناه مدیر پیشین گروه خاک و پی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

26 آبان 1397 / تعداد نمایش : 847