اخبار دفاع پایان‌نامه/رساله


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: عارف فلک‌پیما، گروه مهندسی صنایع
عنوان:بررسی رابطه بین کارآیی با دارایی های خاص
28دی1395